Algemene voorwaarden

1.     Toepassingsgebied:

De algemene voorwaarden van Adactio Gerechtsdeurwaarders zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden

2.     Definities

2.1  Cliënten zijn opdrachtgevers die Adactio Gerechtsdeurwaarders niet beroepshalve een opdracht verstrekken

2.2  Tussenpersonen zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, hieronder wordt verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureau’s.

2.3  Adviseurs zijn opdrachtgevers die behoren  tot de volgende categorieën: rechtskundige adviseurs of bedrijven of instellingen met een eigen juridische afdeling

2.4  Ambtelijke werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen

2.5  Niet-ambtelijke werkzaamheden zijn alle door Adactio Gerechtsdeurwaarders te verrichten werkzaamheden die door de wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de het Kantongerecht en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

3.     Aanvaarding

3.1  een aan Adactio Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Adactio Gerechtsdeurwaarders is in ieder gavel aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zich ten opzichte van een derde heeft gedragen als opdrachtnemer.

3.2  Alle opdrachten die worden gegeven aan één of meerdere gerechtsdeurwaarders, verbonden aan Adactio Gerechtsdeurwaarders, gelden te zijn gegeven aan Adactio Gerechtsdeurwaarders

4.     Werkzaamheden

4.1  De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever

4.2  Adactio Gerechtsdeurwaarders zal bij de behandeling van een opdracht tot invordering ervoor zorgdragen dat de daarmee gepaard gaande kosten, voor zover de wet en/of de rechtspraak dit toestaat, op desbetreffende debiteur verhaald worden

4.3  Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen

4.4  Het staat Adactio Gerechtsdeurwaarders vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door Adactio Gerechtsdeurwaarders als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever

4.5  In het geval dat aan Adactio Gerechtsdeurwaarders de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

5.     Aansprakelijkheid

5.1  Adactio Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegekend op grond van opzet of grove schuld

5.2  Adactio Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade aan derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht

5.3  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6.     Geschillen

6.1  Op de rechtsverhouding tussen Adactio Gerechtsdeurwaarders en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing

6.2  In alle andere voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de rechter te Maastricht

7      Voorschotten

7.1  Adactio Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten

8      Betaling

8.1  Voldoening van al hetgeen verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat Adactio Gerechtsdeurwaarders de declaratie aan haar opdrachtgever heeft toegezonden; bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rechtvergoeding verschuldigd wordt.

8.2  Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wordt de rentevergoeding berekend op basis van artikel 6:119 BW. In alle andere gevallen wordt de rente berekend op basis van artikel 6:119 a BW

9.     Buitengerechtelijke kosten

9.1  Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Blijft betaling na een aanmaning uit, dan zal de debiteurenadministratie van Adactio Gerechtsdeurwaarders de vordering overdragen aan de incasso afdeling. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijk tarieven van Adactio Gerechtsdeurwaarders.

10.  Tarieven

10.1 Adactio Gerechtsdeurwaarders berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden

10.2 Adactio Gerechtsdeurwaarders heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of Adactio Gerechtsdeurwaarders ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

10.3 Adactio Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al wat de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

10.4 Adactio Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

11  Ambtelijke kosten en verschotten

11.1  de gemaakte ambtelijke kosten worden in het beginsel aan de cliënt doorberekend op basis  van overheidswege vastgestelde schuldenaars tarieven

11.2 als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege  vastgestelde schuldenaars tarieven geen vergoeding kennen, zal de cliënt een vergoeding verschuldigd zijn die gerelateerd is aan het schuldenaars tarief voor gelijksoortige handelingen

11.3 wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die Adactio Gerechtsdeurwaarders in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, zal van de van overheidswege vastgestelde schuldenaars tarieven worden afgeweken en brengt Adactio Gerechtsdeurwaarders het adviseringstarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt ambtelijke handelingen die bijzondere zorg, spoed, of meer tijd vragen dan gebruikelijk is.

11.4 de vergoeding van verschotten welke niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaars tarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of welke niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.

12 Tarieven voor cliënten van Adactio Gerechtsdeurwaarders

Definities

12.1 de grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde bedragen.

12.2 onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

12.3 naast de in artikel 11 genoemde ambtelijke kosten en verschotten worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.

12.4 de rente bij ingang is de rente die berekend wordt vanaf het moment dat de incassozaak aan Adactio Gerechtsdeurwaarders ter incasso gegeven.

Tarieven

12.5 Incassoprovisie

Afhankelijk van het geïncasseerde bedrag brengt Adactio Gerechtsdeurwaarders onderstaande incassoprovisie in rekening. De incassoprovisie wordt berekend over het van debiteur ontvangen bedrag, maar ten hoogste over de oorspronkelijke hoofdsom, vermeerderd met de ingang en eventuele periodieke verhogingen.

“geslaagde incasso”

Indien de debiteur de gehele hoofdsom, rente  en gemaakte kosten voldoet:

Grondslag         provisie %
Hoofdsom plus rente    15,00%

 

“Onvolledige incasso”

Indien de debiteur de incassokosten niet betaald en geen verdere incasso van de kosten gewenst is, brengt Adactio Gerechtsdeurwaarders het volgende, gereduceerde tarief in rekening:

Grondslag         provisie %
Over de eerste* € 7.500,00 10,00%
Over het meerdere tot € 15.000,00 8,00%
Over het meerdere boven  € 15.000,00 5,00%

* Basisvergoeding minimaal € 37,00

12.6 Advisering

Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden ( zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand ect.) is de cliënt aan Adactio Gerechtsdeurwaarders het volgende salaris verschuldigd:

Tarief

Per vol kwartier  € 17,50

 

13 Tarieven voor tussenpersonen en adviseurs van Adactio Gerechtsdeurwaarders

Definities

13.1 de grondslag voor de berekening van de afwikkelkosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere door de tussenpersoon verschuldigde kosten.

13.2 Geïncasseerde bedragen zijn alle rechtstreeks zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder en tussenpersoon betaalde bedragen,  mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.

Tarieven

13.3 Basisvergoeding

In zaken waarin Adactio Gerechtsdeurwaarders een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt, is een basisvergoeding van € 25,00 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op de basisvergoeding.

13.4 Rolwaarneming

Voor de waarneming van rolzittingen bij de Kantongerechten in Nederland is door opdrachtgever opdrachtgever verschuldigd:

  • Voor het aanleggen van het dossier en het aanbrengen van een zaak, een bedrag ad € 25,00.
  • Voor iedere rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht een bedrag ad € 7,00
  • Voor het voorbereiden en bijwonen door een van de gerechtsdeurwaarders zelf, danwel een gekwalificeerde kracht van diens kantoor, van comparities van partijen, enquêtes en descentes, een bedrag ad € 75,00 per uur.

13.5 Afwikkelingskosten

Voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen voordat een executoriale titel is verkregen:

Grondslag  voor de afwikkelkosten   Percentage
Over het eerste tot € 10.000,00 5,00%
Over het meerdere boven € 10.000,00 2,50%

13.6 kosten voor verrichte werkzaamheden voor adviseurs

Voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs, mits zij zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen:


Kosten voor adviseurs                                                                                                                            

Kosten: 10 % over het geïncasseerde bedrag

 

14 BTW

14.1 alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting.

Adactio Gerechtsdeurwaarders

Advocaten Login

Nieuws

ADACTIO

Uw gezaghebbende partner in financiële kwesties

Bij de specialisten van Adactio ontmoet u collega-ondernemers die weten wat slagvaardig zakendoen inhoudt. Tegelijk zijn het gezaghebbende dienstverleners, uitgerust met wettelijke bevoegdheden. Deze combinatie staat garant voor een doelgerichte aanpak, mét succesvol resultaat.

Adactio Gerechtsdeurwaarders

& Incasso

Bezoekadres
Mucherveldstraat 4
6461 XM Kerkrade

Postadres
Postbus 181
6460 AD Kerkrade

Tel:  045 - 545 32 52
adactio@adactio.net

13 + 8 =