Advocaten

DAGVAARDING/BETEKENING EG-VERORDENING:

voor een dagvaarding/ betekening welke conform de EG-verordening betekend dient te worden kunt u onderstaande tekst in uw exploot invoegen:

TER BETEKENING AAN:(naam gedaagde)

zonder bekende woon- of verbijfplaats in Nederland doch wonende te,

mitsdien zal ik, gerechtsdeurwaarder, in mijn hoedanigheid als verzendende instantie  als bedoeld in artikel 56 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uit kracht van de EG-verordering nummer 1393/2007 van de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 (EU Betekeningsverordening), twee afschriften dezes heden (en van na te melden stukken) toezenden aan de ontvangende instantie in ## te weten:

##

##

##

de verzending heeft plaatsgevonden door middel van post;

Er is (g)een vertaling bijgevoegd

Het formulier als bedoeld in artikel 4, derde lid van gemoede verordening is door mij, gerechtsdeurwaarder, ingevuld in de ## taal;

aan de ontvangende instantie heb ik  verzocht om dit stuk aan de gedaagde te betekenen/ daarvan kennis te geven op de wijze als onder 5 in het hiervoor genoemde formulier “aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken” omschreven, te weten betekening volgens de wet van de aangezochte staat;

terwijl voorts nog een derde afschrift dezes door mij, gerechtsdeurwaarder, per aangetekende post met bericht van ontvangst onverwijld zal worden toegezonden aan het adres van de gerequireerde voornoemd;

EXECUTIE VAN EEN VONNIS/ARREST/BESCHIKKING:

Na het verkrijgen van een toewijzende uitspraak kan deurwaarder, nadat hij de uitspraak aan de debiteur heeft betekend en betaling is uitgebleven, executiemaatregelen nemen. U kunt denken aan beslag onder de werkgever/uitkerende instantie, een derde, op banktegoeden roerende en/of onroerende zaken.

In geval van een alimentatie zaak dient ons naast de originele beschikking een gespecificeerd overzicht van de achterstand te overleggen.

Voor de tarieven en afwikkelkosten verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden. Het afwikkeltarief voor zaken met een toevoeging bedraagt:
5% tot € 5000,00
3% volgende € 5000,00 tot € 10.000,00
2% vanaf €10.000,00 of meer

EENMALIGE OPDRACHT:

Indien u ons eenmalig wenst in te schakelen dan zijn wij u ook graag van dienst.

U kunt hierbij denken aan:

  • het uitbrengen van een dagvaarding
  • het betekenen van een vonnis/beschikking/arrest, brief, verzoekschrift tot echtscheiding
  • conservatoir beslag op roerend/onroerend of onder een derde
  • het opmaken van een proces-verbaal constatering

Bij het aanleveren van een dagvaarding dient u rekening te houden met het volgende:

Is het gerecht correct omschreven. Sinds 1 januari 2013 is de gerechtelijke kaart opnieuw ingedeeld. Voor Limburg betekend dit 1 Rechtbank nl. Rechtbank Limburg met twee locaties te weten Maastricht en Roermond en 2 kanton vestigingen, Maastricht en Roermond.

De omschrijving is bij Rechtbank zaken:
Rechtbank Limburg, locatie Maastricht of Roermond

de omschrijving bij Kanton zaken:
de Kantonrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht of Roermond
of de Rechtbank Limburg, kamer voor Kantonzaken, locatie Maastricht of Roermond.

Locatie Maastricht gebruikt  een “alfabet-systeem”. De zitting voor gedaagden met de achternaam  beginnend met de letter  A t/m L zal plaatsvinden om 10.00 uur en de achternaam beginnend met de letter M t/m Z om 11.00 uur.

Heeft u de juiste aanzegging van het wel dan niet verschuldigde griffierecht correct omschreven:

Kijk hiervoor op de KBvG website

Een dagvaarding dient u minimaal in drievoud aan te leveren (1 origineel, 1 voor de gedaagde, 1 afschrift). Zijn er meerdere gedaagden dan dient u per gedaagde een extra exemplaar aan te leveren. Indien er sprake is van een toevoeging, dient u eveneens een extra exemplaar aan te leveren. Levert u niet voldoende exemplaren aan dan zijn wij helaas genoodzaakt om u kopieer kosten in rekening te brengen.